STAMTAVLE

OVER 

SLÆGTERNE 

AGGERHOLM OG PREETZMANN

 

UDARBEJDET AAR 1918

 AF 

P. A. LEGIND

FJERRITSLEV AVIS BOGTRYKKERI

 

Herr Etatsraad J. P. Aggerholm

Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand 

der har betroet mig at udarbejde nærværende Slægtstavle være denne Tavle

i Taknemmelighed og Hengivenhed tilegnet. 

MED HENBLIK paa Gud Herrens Forjættelse i 2 Mos.

20, 6 og i taknemmelig Erkendelse af, hvor meget

jeg skylder mine Bedsteforældre (Slægtled X) i hvis Hjem
jeg har tilbragt 11 af mine Barndoms-og Ungdomsaar,
har jeg ved at samle og udarbejde den Aggerholmske og
Preetzmannske Stamtavle forsøgt at. binde Fædrene en

Mindekrands. Maatte den hjælpe nulevende og efterfølgende
Slægtled til med Tak at mindes Fædrene og til at hædre
dem ved at følge i deres Fodspor.

 

"Dø skal Fæ og dø skal Frænder,

ogsaa dig skal Døden ramme,

men det gode Lov, man vinder,

det -skal ingensinde dø."

Fjerritslev, 17. August 1918.

P.A. Legind.

 

Slægtsnavnet Aggerholm 

Stammer fra Agerholm Præstegaard I Vester Vandet Sogn, Thisted Amt.

 Oprindelig, skrev Familien sig Agerholm; i Midten af 18de Aarhundrede

var Formen Aggerholm dog lige saa almindelig og er nu den, sædvanlige.

 

Slægtled I. Herr Christen 

der formenes at have været Præst i Møborg i Begyndelsen af 16de Aarhundrede,
var den først kendte,  af Stamfædrene. En Søn kendes (Slægtled II).

 

 

Slægtled II. Mourids Christensen Møborg
tog Navn efter sit Fødesogn og nævnes som præst i Vester og Øster Vandet 1561
 (Wibergs Præstehistorie) 1571 og 1581 (Dokumenter i Aalborg Bispearkiv). 
 En Søn kendes (Slægtled III).

 

Slægtled III. Christen Mouridsen Agerholm 

var den første af Navnet og næves som Præst i Ø. og V. Vandet
1598 og 1625 (Dokumenter i Aalborg Bispearkiv.)

 

Dokumenterne af 1571 (Slægtled II) og 1625 (Slægtled Ill), findes, trykte i Wulf:
Vendelbo Stifts Historie, Side 38, 39.
Paa det sidste Sted siger Christen Mouridsen Agerholm, at han sidder med stor Gæld og 8 Børn.

 

 

 Af hans Børn kendes en Datter (Slægtled I-V).

 

Cecilie Christensdatter Agerholm.

 

Hun var gift med Peder Christensen Øland, der nævnes som Præst i Ø. og V.
Vandet 1635 (Dokument i Aalborg Bispearkiv) og 1664 (Obligation i Vandet Præstearkiv). 

I det Kgl. Bibliothek, den Kallske Samling Nr. 112 Side 134 findes en Fortegnelse
over Præsterne i Ø. og V. Vandet og heri er opført som Nr. 5:
"Herr Peder Christensen Øland, gift med hans Formands Datter Zidsel.
 Deres Børn Christen Pedersen Øland, Præst i Hundstrup, og
 Christen Pedersen Agerholm Præst her."

 

Slægtled V. Christen eller Christian Pedersen Øland Aggerholm.

 Han tog Navnet Aggerholm dels efter Moderen, dels efter Fødestedet,
og i Ordinationsprotokollen kalder han sig, "Christianus Aggerholm natu major",
en Antydning af, at han er ældste Broder.
Han er født 3. Decbr. 1637, nævnes 1673 som Præst i Hundstrup og døde 1722.
Student fra Viborg Skole 1660, Kand. 1662 (Wiberg I Side 696).
Han var gift med Formanden Præsten Ole Jelstrups eller Meiers Enke, 
Ane Marie Humble, Datter af Rudbech Christensen Humble, Præst i Vreilev, f. 1616, d. 1673,
og Hustru Ane Saxager Pedersdatter Holm,
Datter af Præsten P. J. Holm af Aaby-Biersted.
Han efterlod sig en Søn Rudbech Christensen Humble Aggerholm og 3 Døtre:
Ingeborg, gift med Peder Knudsen Gram, Præst i Galtrup-Jølby;
Christine, gift med Peder Smidt af Lemvig; og Mette Sophie (Slægtled VI).

 

I den Kallske Samling paa det Kgl. Bibliothek  findes en Fortegnelse over Præsterne i Hundstrup-Østerild
og deri staar Side 129:  "Herr Christen Pedersen Øland

v.Aggerholm. 
Han nævnes mest med det første Navn, men jeg har set at han selv har skrevet sig Aggerholm fordi han der var født:
en Søn af Herr Peder Christensen Øland, Sognepræst i Ø. og V. Vandet og Zidsel Christensdatter
 Naar han er kaldet, ved jeg ej. Hans Billede ses i Legemsstørrelse og fuld Dragt paa Hundstrup Kirkes
 Altertavle og i Kirken findes hist og her nogle korte Rim, hvoraf man ser, at han,ej har fortjent et ringe
Sted iblandt de danske Skjaldere.
Han døde i sin Alders 87de Aar 1722." 
(Denne Tavle, der - som en Indskrift der paa Viser - "er stafferet medens Herr Chr. Øland var Præst",
er vistnok malet paa hans Bekostning,)
ligesom det er udenfor al Tvivl, at det er hans Tanker, der har fundet Udtryk der paa.
Paa Foranledning af Herr Pastor Rasmussen i Hundstrup samt en Slægtning af Chr. P. Ø. Aggerholm
(Slægtled 10 10) lader Nationalmuseet i Aaret 1919 Tavlen restaurere
Sønnen Rudbech Chr. Humble Aggerholm, der blev hans Eftermand i Embedet,
skriver den 3. Aug. 1722 i Hundstrup-Østerild Kirkebog:

"Den 3die Aug. Blev min gode og elskelige Fader,
Herr Christen Pedersen Øland begravet udi Hundstrup Kirke ved søndre Side af Alteret. 
Han levede sin Gud en tro Tjenere, sine Menigheder en opbyggelig Lærere,
sit Hus trofast Pille, -ig særdeles en from Fader og alle hans Tiender en berømmelig Christen.
Gud give mig saa at leve, at jeg udi Liv, Lærdom og Omgængelse maa træde i hans berømmelige Fodspor,
at som jeg er en Arving til hans anbetroede Menigheder,
hans Gods, jeg ogsaa maatte være en Arving til hans Dyder,
saa ved jeg vist, at jeg har Yndest og Naade hos Gud og Mennesker. 
Han levede til sin Alders 87de Aar og tjente i Herrens Vingaard 50 Aar. Har nu Evigheden i Eje."

 

 

Slægtled VI. Mette Sophie Christensdatter Aggerholm, 

født i Hundstrup Præstegaard 1676, begravet paa Østerild Kirkegaard 29. juni 1739,
viet i Hillerslev Kirke 1700 til Jens Lauritsen (Hundborg),
Degn i Hillerslev-Kaastrup fra 1699 til 1712 og i Hundstrup-Østerild fra 1712 til 1726,
en søn af Præsten Laurids Madsen Skive og Hustru Gjertrud Michelsdatter,
født I Hundobrg omtrent 1673, død 20. April 1726. De havde 3 Sønner:

 

1.  Laurids, f. i Hillerslev 1702, Student fra Thisted Skole under Navn Laurentius Schive, Degn i Thisted 1740.

2.  Ole Jensen Hillerslev, f. 1704, Student fra Thisted, i Universitetets Matrikul kaldet Olaus  Hillersleviensis, Degn i Hundstrup-Østerild 1726-36.

3.  Christen Jensen Aggerholm (Slægtled VII).

 

 

Slægtled VII. Christen Jensen Aggerholm,
født i Hillerslev 27. Decbr. 1706, død i Vraa 1745. Han tog Moderens Navn.
Efter 10 Aars Skolegang blev han dimitteret 1725 fra Thisted Skole,
blev straks Huslærer hos Provst Hans Bang i Vang, var Degn i Søndbjerg i 8 Aar fra 1729,
tog theologisk Embedseksamen 3. juli 1736,
Blev 25. Oktbr. 1737 personel Kapellan hos Præsten Kjerulf i Aaby-Biersted,
ordineret 20, Decbr. s. A. ( Ordinationsprotokol. i Aalborg Bispearkiv),
1738 pers. Kapellan og 1743. resid. Kapellan for Vraa, Emb og Serritslev (Wiberg III Side 633). 
 Blev 8. Juni 1730 trolovet og 26. Juli s. A. gift (Vang, Kirkebog) med:
Mette Johanne Rostok Bang, død 1774,
Datter af Provst Hans Bang og Hustru Mette Madsdatter Rostok af Middelfart.
De havde en datter Mette Cathrine, f. 1734, og en Søn Jens Christensen Aggerholm (Slægtled VIII).

 

 

Slægtled VIII. Jens Christensen Aggerholm,

 

født i Søndbjerg, døbt 11. Søndag eft. Trin. 1731 (Søndbjerg Kirkebog, begyndt 1705). 
Student; aflagde Embedsed som Degn, paa Jegindø d. 12. April 1752,
fik Kaldsbrev som Degn i Ljørslev-Ørding 5. Aug. 1760, død i Hauerslev. 20. April 1817,
var gift med Mette Cathrine

 

Knudsgaard, der blev jordet i Ørding 20. Februar 1806.

5 Børn:

l.  Mette Rostok Aggerholin, døbt, 3die Søndag i Adv. 1752. Blev gift med Poul Skrædder i Lødderup.

2. Christen Aggerholm, f. 1756 d. i Aarhus omtr. 1805. Var Skrædder i Holstebro,
hvor han ses at have boet 1803; g. m. Birgithe Møller, død i Vejle 5. juli 1833.
Børn fødte i Holstebro:

a.     Anne Cathrine Aggerholm.

b.     Michel.

c.     Mette Cathrine, f. 18. Aug. 1793.

d.     Jens, f. 28. Septbr. 1794.

e.     Ole Friederich, f. 21. Aug. 1796, Amtstuefuldmægtig i Vejle; g. m. Ane Dorthea. Hansen.  Børn:

1.     Christiane Marie Aggerholm, f. i Vejle 19. juni. 1834

2.     Jens Vorsaae Aggerholm, f. i Vejle 9. Novbr. 1837.

 

f.     Karen Marie Møller Aggerholm, f. 29 Juni 1798.

 

                              

3.    Rebekka Kirstine Aggerholm, f. 1763, d., 6. Novbr. 1831,

g. m. Gaardmand Niels Christensen i Ørding.
Ved sin Død nævnes hun som Enke efter Niels Mikkelsen Husted.

4.    Mette Johanne Aggerholm, f. 1766,
 g. 1812 med Degn Jørgen Schouboe i Hauerslev, d. i Hauerslev 30.  Maj 1826.

5.    Mads Rostok Aggerholm (Slægtled IX).

 

 

Slægtled IX. Mads Rostok Aggerholm, 

døbt Sexag. Søndag 1760 (Lørslev-Ørding Kirkebog),
død i Ørding 1.April 1828, gift 1ste Gang med Karen Pedersdatter af Vejerslev-Vils,
2den Gang 1860 med Anna Jensdatter af Tødsø.
Han boede I Kjærborg ved Fredsø og begyndte 1804 sin Virksomhed som sin Faders Efter- mand
som Degn i Ljørslev-Ørding, idet han 1804 nævnes som adjungeret
og succederet Degn til Lørslev og 1805 som konstitueret Degn.
 I første Ægteskab havde han 8 i andet 6 Børn, alle fødte i Fredsø,-Lødderup Sogn:

l.      Jens Aggerholm, døbt Sexag, Søndag 1782.

     2.    Peder,                 f. 15. Novbr. 1783, d. 1. Marts 1794.

     3.    Mette Cathrine,   f. 9. Oktbr. 1785.

     4.    Knud,                 f. 24. Septbr. 1787.

     5.    Zidsel,                 f. 1. Septbr.. 1789.

     6.    Mette Kirstine,    f. 2. juni 1792.

     7.    Peder,                 f. 17. August 1794.

     8.    Kirsten Marie,     f. 19. Septbr. 1796.

     9.    Jens,                   f. 17. Januar 1801.

     10.   Peder Christian,   f. 18. Juli 1802.

     11.   Karen,                f. 10. April 1804.

     12.   Else,                   f. 20. Oktober 1805.

     13.   Thomas,              f. 21. Septbr. 1807.

     14.   Karen Marie       f. 21. juni 1809.

 

Om disse Børn vides:

IX 1 Jens Aggerholm, død 8. Marts 1853 i Øslev, Kettrup Sogn, gift 1814 i Hauerslev med Dorthe Marie Poulsen, f. 1774, d. i Øslev 11. Jan. 1844.

 

Han var Soldat (Husar) i 12 Aar og var med i Slaget ved Sehested 1813;
efter Hjemkomsten tog han Bolig i Hauerslev, hvor han var Husfæster og
Muremester og flyttede omtrent 1820 til Øslev, hvor han var Skolelærer
for Børnene fra Øslev og Husby.

 

Børn:

a.     Mads Christian Aggerholm, f. i Hauerslev 1. Septbr. 1815,
 viet i Kettrup 1841 til Johanne Christensdatter Brandi af Thisted, f. 24. Juni 1817. 

 Husmand, Rebslager, i mange Aar Landpost og Retsvidne ved Han Herredernes Ret, død i Øslev.

b.     Poul Christian. f. i Hauerslev 2. Septbr. 1818,. var Husmand i Øslev.

c.     Jens, f. i Øslev 6. Marts 1821. Død som Landmand i Amerika.

 

11

 

d.    Johan Peter, f. i Øslev, 5. April 1827, død i Trustrup.

e.    Knud, f. i Øslev 13. April 1831. Gaardejer i Horsens ved Langholt.

f.          Karen Kirstine, f. i Øslev 14. Oktbr. 1834,. død s. Sted ugift.

 

IX 3        Mette Cathrine Aggerholm, f. i Fredsø  9. Oktbr. 1785,
død paa Frøslevgaards Vang 18. Oktbr. 1867; gift med Peder Bonde, f. 12.  Marts 1788,
4. Novbr. 1845.

Børn:

a. Ole Bonde, f. i Lødderup 1. juni 1819.

b. Anders Bonde, f. 7 April 1821.

c. Mads Aggerholm Bonde, f. 22. Maj 1823. Dannebrogsmand fra Krigen 1848-50.

IX 4      Knud Aggerholm, død i Mollerup 30.  Decbr. 1876.

 Sognefoged, Lægdsmand, Rebslager, Blytækker, Gaardejer i Mollerup,
 gift 1ste Gang 1816 med Malene Josefsdatter Pudsgaard, f. 3. Marts 1793,
d. 19. juli 1852,

 2den Gang med Sidsel Marie Hammer, f. i Vejerslev 26. Marts 1825. 

Børn:

a.     Marie Kirstine Aggerholm, af i Tæbring 1818,
gift 1ste Gang med Bertel Nielsen Dalgaard i Mollerup (ingen Børn);
2den Gang med Peder Hansen Kjærgaard af Mollerup (Børn).

b.     Karen; f. i Outrup 26. Juni 1821, d. 21. Aug. 1855
; g. 1ste Gang 1850.med Mikkel Christensen i Frøslevgrundborg,
2den Gang 1853 med Søren Martinus Nybo af Galtrup.

c.     Mads, f. i Outrup 24. Novbr. 1823;
g. 1ste Gang med Karen Marie Christensdatter, f. 1823,
 2den Gang med Christine Pedersen, d. Nykøbing 1916. 
 Han levede i mange Aar paa Rakkebygaard i Rakkeby Sogn,
derefter som Husmand i Torp,
 Karby Sogn, hvor han døde 4. Febr. 1895.

d.     Daniel, f. i Outrup 24. Maj 1826, g. 1852 med Mariane Christensdatter.  Boede i Frøslev. 

e.     Caroline Martine, f. i Mollerup 12. Marts 1854,
 g.1880 med  Søren Bak Jensen af Votborg Mølle. Boer i Mollerup.

 

IX 5      Zidsel Aggerholm g. m. Handelelsgartner Bonnesen i København; 
           død i Thorups Stiftelse i København. Barnløs.

 

IX 6      Mette Kirstine Aggerholm, g. m. Søren Poulsen.  Boede i Nykøbing Landsogn. 1 Datter:

a.     Sidsel Sørensdatter, f. 15. Septbr. 1828, 
 g. 1858 med Murer Niels Rasmussen af Næsby ved Løgstør.  Boer i Ranum.

IX 7      Peder Aggerholm, se Slægtled X.

IX 9      Jens Aggerholm, g. m. Margrethe Jensdatter af Ljørslev;
boede først i Fredsø, derefter i Ljørslev-Vittrup. Børn:

a.     Jens Aggerholm, f. i Fredsø 19. juli 1839.                 .

b.     Kirsten Marie, f. i  Fredsø 15. April 1841

c.     Christen, f. i  Ljørslev 1. juli 1843.

d.     Peder Christian, f. I Ljørslev  21. Febr. 1850.

IX10      Peder Christian Aggerholm, d. 15. Maj 1857,
g. 1ste Gang med Kirstine Marie Jørgensen af Erslev, død Oktbr. 1844,
 2den Gang 1845 med Mariane Nielsdatter Knakkergaard af Stagstrup f, 16.  April 1813.
 Han var Dyrlæge i Tødsø. Børn:

a.     Mads Aggerholrn, f. 26.  Novbr. 1830, d. 20.  Novbr. 1859.

b.     Anders Aggerholm, f. 1832.

c.     Jørgen Aggerholm, f. 1840.

d.     Ane Marie Aggerholm, f. 6. Marts 1842.

IX13.  Thomas Aggerholm, viet i Rybjerg i Salling til Petrine Pedersen
 af Ilbjerg. Snedker, død i Grinderslev i Salling.  Børn, fødte i Ilbjerg:

a.     Ane Thomassen, f. 7. juli 1844.

b.    Christen Thomassen, f. 9. Febr. 1846.

c.     Anders Peter Thomassen,
f. 28. Novbr. 1849. Tøffelmager, død ugift i Glostrup 31.Marts 1917.

IX14        Karen Marie Aggerholm, død i Tødsø 14.  April 1868. 
En Datter: a. Johanne Aggerholm, f. i Tødsø 27 Maj 1841,
viet i Ansgarskirken 1875 Henrik Theodor.Nybo, f. I .Øster December. 1843.

 

Slægtled X. Peder Aggerholm,

 

Søn af Mads Rostok Aggerholm, f. i Kjærborg i Fredsø, Lødderup Sogn, 17. Aug. 1794

 død i Hjerm 4. Novbr. 1874, gift i Ydby 1820 med Else Preetzmann, f. i Ydby 23. Marts 1797,

død i Hjerm 18. Juni (se Stamtavlen over den Preetzmannske Slægt: Slægtied, II Linie C 3 f.)

 Han var dimitteret fra Snedsted.Seminarium 1815.  Hjælpelærer hos Degnen Kirk i Ydby,

 derefter Degn i Søndbjerg fra 22. Aug. 1821, pensioneret 1872, Dannebrogsmand 17. Oktbr. 1866.
Til Minde om disse Ægtefæller har en Søn i Aaret 1917 oprettet
 en selvejende Stiftelse: "Søndbjerg Børnehjem".
De havde 10 Børn, det ældste født i Tvolm, YdbySogn, de øvrige i Søndbjerg:

1.  Hans Peter Kjærborg Aggerholm, f. 4. Juni, 1820, se Slægtled X Linie A..

2   Caroline Marie Aggerholm, f. 13. Septbr. 1822, se Slægtled X, Linie B.

3.  Anders Kirk Aggerholm, f. 10. Juni 1824 død i Søndbjerg 24. April 1873. Skomager, ugift

4.  Lovise Madsine Aggerholm, f. 30.  April 1826, ugift, død i Hvidbjerg Mors 3.Oktbr. 1884.

5.  Vilhelmine Christine Aggerholm, f. 15.  Marts 1828, se Slægtled X Linie C.

6.  Peter Rudolph Aggerholm, f. 24.  Marts 1830, se Slægtled X Linie D.

7.  Cathrine Sophie Aggerholm, f. 24.  Novbr. 1832, se Slægtled X Linie E.

8.  Mads Aggerholm, f. 19. April 1836, se Slægtled X Linie F. 

 

 

9.  Ludvig Preetzmann Aggerholm  f. 23. Aug. 1840, se Slægtled X Linie G.

1o. Isach Preetzmann Aggerholm, f. 21. Oktbr. 1842,
gift 1872 i Holstebro med Grethe Amalie Jensen, f. 5. Febr. 1850
 paa Lægaarden ved Holstebro, død i Holstebro, 19. Maj.1907.
Sagfører i Holstebro 1870-1913. Stifter af og
administrerende Direktør for Holstebro Bank 1871-1913.
 Branddirektør i Holstebro 1872-1908. Medlem af Byraadet 1882-84 og 1895-1906. 
Overligningskommissær 1905-10.
Formand i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Vesterhavet.
 Siden 1910 For mand for Hedeselskabets Repræsentantskab. Etatsraad
 Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Deltog i Krigen 1864 som frivillig Menig.
Ny tilføjelse
Isach Preetzmann Aggerholm:
Født d. 21-10-1842 i Søndbjerg sogn, Thisted Amt.
Tjenestegjorde ved 11.Reg. 7.Comp.som Menig nr.578.   Frivillig. Erindringsmedalje i 1876-77
i 1914 Hædersgaven nr. 5566 i Rigsarkivet.
Hustru , Amalie Aggerholm Født ca. 1851 i Maabjerg sogn.
Adr. 1876 , Sagfører , Branddirektør og Direktør for Holstebro Bank.
Adr. 1913 , Etatsraad, Rentier, Bornholmsgade 1, Kjøbenhavn K.

 

 

Slægtled X. Linie A. Hans Peter Kjærborg Aggerholm, 

f. i Tvolm 4. Juni 1820, død I Hvidbjerg p. M. 28. juli 1887,
gift 1857 med Maren Andersdatter af Hvidbjerg,
f. 18. April 1835, død 22. April 1903.  Snedker. 8 Børn fødte i Hvidbjerg:.

1.     Else Preetzmann Aggerholm, f. 15. April 1858.

2.    Peter Aggerholm, f.12. Septbr.1859, død 20. Oktbr. 1902. Maler.

3.    Ane Kirstine Aggerholm, f. 24. Septbr. 1862.
Gift 1887 med Landmand Mads Espersen, f. i Vile 16.  April 1863.
Boede 25 Aar i Vile, 4 Aar paa Dueholm Mark, nu i Harre.

4.    Anders Aggerholm, f. 16. Marts 1865, Snedker i Vendsyssel.

3.    Peder Christian Legind Aggerholni, f. 12. Novbr.1867,
 gift 1ste Gang 1893 med Nielsine Marie Sørensen, f. 13. Decbr. 1867, d. 4. Novbr. 1901,
2den Gang 1907 med Christine Marie Jensen, f. 14.Marts 1882.
 Husmand i Hvidbjerg. 6 Børn af første, 5 af andet Ægteskab, alle fødte i Hvidbjerg.

a.     Hans Peter Aggerholm, f. 9. Maj 1894. 

b      Dorthea Marie Aggerholm, f. 29. Juni 1895.

c.     Magdalene Andrea Aggerholm, f. 9. Decbr. 1896.

d.         Johanne Petrea Aggerholm f. 23. Marts 1898.

e.     Rudolph Aggerholm f. 18. Oktbr. 1900.

f.     Isach Aggerholm, f. 31. Oktbr. 1901.

g.     Nielsine Marie Aggerholm, f. 6. Marts 1908.

h.     Maren Petrea Aggerholm, f. 10. Septbr. 1910.

i       Nicoline Aggerholm, f. 18. Decbr. 1912.

k.     Trine Aggerholm, f. 23. Septbr. 1914.

j.      Anders Aggerholm, f.11. April 1916.

6.    Thomasine Laurette Aggerholm, f. 5. April 1870,
g. 1891 med Fisker Poul Nielsen Eriksen af Vile, f. 4. Marts 1869. 7 Børn, fødte i Vile:

a.     Marie Aggerholm Eriksen, f. 14. April 1894.

b.     Hans Peter Aggerholm Eriksen, f. 31. Jan. 1896.

c.     Niels Aggerholm Eriksen, f. 13. Jan.1901.

d.     Mariane Aggerholm Eriksen, f. 18. April 1904.

e.     Isach Preetzmann Aggerholm Eriksen, f. 6. April 1906.

f.     Alma Aggerholm Eriksen, f. 22.Maj 1908.

g.     Svend Aage Aggerholm Eriksen, f. 11 Marts 1910.

7.    Isadora Amalie Preetzmann Aggerholm, f. 13. Septbr. 1873;
 Dameskrædderinde i Hvidbjerg.

8.    Ane Christine Aggerholm, f. 30. Oktbr. 1876,
 gift 1898 med Maler Christen Jensen Brovang, f. i Horsens Købstad 19. Jan. 1866.
Boede i Aalborg indtil Efteraar 1917, derefter i København. 4 Børn, fødte i Aalborg:

a.     lsach Aggerholm Brovang, f. 18. Juli 1899.  Stud. theol., død 1957

præst ved Grøndals kirken, København og senere sognepræst Jørlunde sogn, ved Slangerup

b.     Ernst Malthe Aggerholm Brovang, f. 30. Marts 1902. Bogholder i FONA – død barnløs.

c.     Else Dagny Aggerholm Brovang, f. 20. Febr. 1904. Bogholder i Glarmesternes BRANCHEFORENING

 død barnløs.

d.     Gorm Preetzmann Aggerholm Brovang, f. 18. Juli 1914. Stud. theol. død barnløs

 

Slægtled X Linie B. Caroline Marie Aggerholm,

 

f. i Søndbjerg 13. Septbr. 1822, død i Fjerritslev 23. Maj 1914,
gift 1ste Gang I Søndbjerg 1844 med Lærer Peder Christian Olesen Legind
f. i Nørhaa, 7. Aug. 1817, død i Hvidbjerg Mors,
 9. Aug. 1854, dimitteret, fra Snedsted Seminarium 1837,
Hjælpelærer ved Lindahlsminde Skole i Vestervig derefter Lærer i Aarup,
Snedsted Sogn, og siden Hvidbjerg.

 

Lærer Leginds Forældre var Ole Jensen Legind og Hustru Ane Christensdatter,
Bedsteforældrene Jens Olesen og Hustru Kirstine Pedersdatter,
der ejede Gaarden Legind, som ligger ved Vestsidn af Nøhaa Sø.
 

Gift 2den Gang i Hvidbjerg 1858 med Købmand Christen Jensen, f. i Hvidbjerg 1. Oktbr. 1827
død sammesteds 5. Decbr. 1893.

Af første Ægteskab 5 Børn:

1     Anna Elise.Legind, f. i Aarup 18.  Septbr. 1845, død ugift, i Nykøbing Mors, i Januar 1910.

2.    Peter Aggerholm Legind, f. i Aarup 9. Februar 1847,*
 viet i Malle til Cathrine Magdalene Jensen af Hvedholm ved Løgstør,
 f. paa Hvedholm 8 Oktbr. 1837.

Seminarist fra Ranum, dimitteret i Aarhus 1869, Hjælpelærer i Hjardemaal,
 Enelærer i Tranum Klit og Klithuse 1870-72, i Holme ved Thorup til 1. Novbr.1913;
 pensioneret, boer i Fjerritslev. 4 Børn:

a.     Anna Magdalene Nielsine Legind, f. i Malle 25. April 1869.

b.     Niels Jensen Toft Legind, f. i Tranum Klit. 8. Marts 1871,
gift 1897 med Sophie Erika Andersen af Nedergaard i Rind,
f. 2. Marts. 1874. Købmand i Herning, siden i Horsens. 5 Børn:

1.     Ingeborg Gunhild Legind, f. i  Herning 31. Maj 1898.

2.     Aage Legind, f. i Herning 18. Decbr.. 1899. Handelsbetjent.

3.     Ellen Astrid Legind, f. i Herning 14. Juni 1901

4.     Dagny Toft, Legind, f. i Horsens 25. Septbr. 1908, d. 9. Juni 1915.

5.     Magda Elisa Sophie Toft Legind, f. i Horsens 28. Novbr. 1910. 

c.     Peter Christian Legind, f. i Holme 11. Maj 1873,
 gift 1895 i V. Thorup med Gertrud Anna Sand af V. Ullerup,
 f. 1. Maj 1872, Fotograf, siden Handelsagent i Nykøbing:

 Børn, fødte i Nykøbing.

1.     Ragnhild Sand Legind, f. 14. Marts 1896.

2.    Svend Ove Sand Legind, f. 19. Novbr. 1898. Handelsbetjent.

3.    Olav Sand Legind, f. 21. Decbr. 1903.

4.    Carl Richard Sand Legind, f. 6. Jan. 1906.

5.    Otto Christian Sand Legind, f. 20. Marts 1909.

6     Grethe Amalie Aggerholm.Legind, f. 5. Febr. 1918.

d.     Jens Andreas Christian Legind, f. i Holme 14. Oktbr. 1875,
gift 1900 i Aarhus med Thora Marenta Thorsen, f. i Kolding 4. Marts 1879; 
Købmand i Hornum, siden. i Aarhus. 3 Børn:

i.     Aksel Peter Andreas Aggerholm.Legind, f. i Hornum 11. jan .1902.

2.    Erik Aggerholm Legind, f. i Hornum 13. Juni 1903.

3.    Else Cathrine Marie Aggerholm Legind, f. i Aarhus 28. Marts 1913.

3.     Søren Vorde Legind, f. Aarup 29. Marts 1849,
gift 1883 med Ane Frederiksen af Gammelbygaard i Grurup,
 f. 5. April 1839, død i Visbyaa 18. Decbr. 1892.
Købmand i:Visbyaa, siden i Thisted. Boer i Nykøbing Mors.

4.     Kirstine Notlev Legind,. f. i Hvidbjerg M. 26. Septbr. 1852,
gift 1876 med Fotograf Christen Pedersen af Nykøbing, f. i Søndbjerg 2. Aug. 1852,
død 1915 i Los Angeles i Californien. 3 Børn, fødte i Nykøbing:

a.     Peder Christian Pedersen, f. 22. Novbr. 1877,
 gift 1901 med Jørgine Marie Frederiksen, f. 22. Febr. 1873 i Tuskær i Saksild ved Odder;
 Handelsrejsende.  Boer i København.

b.     Theodor Pedersen, f. 2. April 1884, gift 1911 med Marie Koefod
 Malermester i Alhambra U.S.A.

3 Børn:
1.    Elna Kirstine Pedersen, f. 4 Jan. 1912.

2.     Estrid Pedersen, f.19. Jan 1914

3.    Ebba Pedersen, f. 19. Jan 1914

c.     Aage Pedersen, f. 26. Septbr. 1888. Malermester i Nykøbing M.

5.     Petrea Christiane Legind, f. i Hvidbjerg 8 Maj 1855,
gift 1882 med Handelsgartner Poul Andreas Hansen af Højris, siden i Nykøbing M.,
f. i Rudkøbing 5. Novbr. 1853. 6 Børn:

a.     Ella Theodora Legind Hansen, paa Højris 31.Maj 1883,
gift 1905 med Købmand Søren Christian Sørensen af Nykøbing, f. 28. Novbr. 1877.

6 Børn, fødte i Nykøbing:

1.    Astrid, f. 24. Marts 1906.

2.    Hans, 27. Juli 1907.

3.    Carl Christian, 27.  Maj 1909.

4.    Anna Elise 2. Febr. 1912.

5.    Aksel, 27. Juli. 1913.

6.    Inger  Marie, 24. Marts 1915.

b.     Astrid Legind Hansen, f. i Nykøbing 29. April 1886,
gift 1914 med Jochim Büttenschøn, f. i Toustrup,
Dallerup Sogn, 16. Maj 1888, Lærer i Ry, siden i Astrup. 2 Børn, fødte i Ry:

1.    Poul, f. 13. Novbr. 1915.

2.    Kirsten, f . 24. juni 1917.

c.     Thyra Legind Hansen, f. i Nykøbing 18. Febr. 1888,
gift 1917 med Detailhandler Chr. Bang Blichfeldt i København, f. 13. Novbr. 1879.

d.     Niels Ejnar Legind Hansen, f. i Nykøbing, 24. Febr. 1889. Sergent.

e.     Tage Legind Hansen, f. i Nykøbing 18. Aug. 1891. Landmand i Argentina.

f.     Ove Legind Hansen, f. i Nykøbing, 22. Marts 1894. Gartner i Bergen. 

Slægtled X Linie C. Vilhelmine Christine Aggerholm 

f. I Søndberg 15. Marts 1828, gift 1854 med Thomas Lauridsen Hougaard,
 f. i Sejerslev 25. Septbr. 1822, død I Ø. Svenstrup 14. Febr. 1865,
Købmand i.Thisted, siden Kroejer i Ø. Svenstrup, Hanherred. Børn:

1.  Othilla Margrethe Hougaard, f. i Thisted 8. Juni 1855, død i Tikøb 8. Juni 1887.

2.  Laurits Vilhelm Hougaard, f. i Thisted 13. Decbr. 1856, død i Thisted 12. juni 1857.

3.  Vilhelm Hougaard, f. i Thisted 28. April 1858, død i Ø. Svenstrup 27. Marts 1865.

4.  Sophie Elisa Hougaard, f. i Thisted 24. Decbr. 1859, Sygeplejerske paa Frederiksberg.

5.  Laura Hougaard, f. i Ø. Svenstrup 6. Novbr. 1861, Sygeplejerske paa Frederiksberg.

6.  Petrea Agathe Hougaard, f. i Ø. Svenstrup 8. Septbr. 1864.
 Kommunelærerinde i Voldby, pensioneret 1916. Boer i København.

 

Slægtled X Linie D. Peter Rudolph.  Aggerholm, 

f. i Søndbjerg 24. Marts 1830, død i Holstebro 22. Juni 1909,
viet i Søndbjerg 1857 til Edele Margrethe ?ium, f. 13. Septbr. 1825 i Mejrup,
død 8. Septbr. 1903 i Holstebro. Købmand og Bankdirektør i Holstebro.  Kancelliraad.

Børn, fødte i Holstebro 12. juni 1859:

1.  Flora Aggerholm, død 22. Maj 1895, gift 1883 med
 Købmand i Holstebro Daniel Escherich, f. i Haderslev 10. Novbr. 1854, død 1. juni 1899.

2.  Thora Aggerholm, gift 1890 med
Apoteker Conrad Vilhelm August Brendstrup,
f. 13. Aug. 1850 i Randers. Apotheker i København,

 

20

 

Slægtled X Linie E. Cathrine Sophie Aggerholm, 

f. i. Søndbjerg 24. Novbr. 1832, død i Visby 10., Novbr. 1906,
gift i Søndbjerg 1853 med Peder Christian Nielsen Klitgaard,
f. i Hjardemaal Klit 31. Marts i827, død i Visby 1. Maj 1908,
Seminarist fra Ranum 1850, Lærer i Dover, Ydby Sogn, derefter i Grindsted,
Hammer Sogn, og fra 1860 i Visby. Børn:

1.  Petrea Etise Preetzmann Klitgaard, f. i Dover 6. Novbr. 1853,
gift 1883 med Landmand Christen Smed Christensen, f. i Hjardemaal Klit 8. Oktbr. 1854,
død i Thisted Landsogn 11. Septbr. 1906.
Boede i Korsør, i Ballerum, derefter i Thingstrup., Børn:

a.     Christen Smed Christensen, f. i Korsø 10. Oktbr.
gift i Hillerslev 1910 med Laura Christiansen, f. i Kjelstrup 19. Juli 1883.
Gaardejer i Kjelstrup.

Børn:

1.  Arne Preetzmann Klitgaard Christensen, f. i Kjelstrup 16. Septbr. 1916.

2.  Henry Preetzmann Christensen, f. i Kjelstrup 22. Novbr. 1917.

b.     Mariane Caroline Christensen, f. i Ballerum 1886, død 1905.

c.     Peder Christian Klitgaard Christensen, f. i Ballerum 21. Jan. 1888.

d.     Cathrine Sophie Aggerholm Christensen, f. i Ballerum 14. Juni 1890.

e.     Caroline Kirstine Christensen, f. i Ballerum 11. Juni 1895.

2.     Niels Anton Christian Klitgaard, f. i Grindsted 3. Septbr. 1856,
gift 1882 i Bodilsker (Bornholm) med Cathrine Marie Brandi, f. i Thisted 1. Febr. 1858.
Tømrermester. Boer i Hurup. Børn, fødte i Villerslev:

a.     Magdalene Susanne Klitgaard, f. 20. Aug. 1883,
gift 1907 i Grurup med Landmand Niels Borre Andersen, f. i Visby 2. Juni 1884.
 Boer i Grurup.

b.     Anders Christian Klitgaard, f. 23. Februar 1885, 

gift 1912 Villerslev med Kirstine Mathilde Laursen, f. i Fabjerg 4. Aug. 1884. Boer i Aalborg.

c.     Peder Christian Klitgaard, f. 1. Septbr. 1886,
gift i Tavlov 1918 med Caroline Pallesen f. I Tavlov 23.Juni 1895. Boer i Kolding.

d.     Agnes Klitgaard, f. 23. Septbr. 1889,
gift 1913 i Nexø med Landmand Lars Christopher Andersen Nielsen
 f. i Ø. Svenstrup 20. Marts 1883.
 Boede i Bratbjerg, senere i Kettrup.
Børn:

1.    Edgar Brandi Nielsen, f. i Nexø 29. Marts 1913.

2.    Egon Nielsen, f. i Skalborg 9. Juli 1914.

3.    Evald Klitgaard Nielsen, f. i Ø. Svenstrup 10. Oktbr. 1915.

e.     Nicoline Klitgaard, f. 7. Maj 1891,
gift 1912 i Stadil med Frederik Holm Kirk, f. i Nørreholm 7. April 1884.
 Bødker i Villerslev. Børn:

1.    Ernst Klitgaard Kirk, f. i Villerslev 25.  Aug. 1913.

2.    Aage Kirk, f. i Villerslev 14. Jan. 1915.

f.     Agnethe Marie Klitgaard, f. 9. Jan. 1893,
gift 1912 i Aakirkeby.med Landmand Peder Sørensen f. i Borris 9. Oktbr. 1883.
 Boer i Borris.

g.     Cathrine Sophie Klitgaard, f. 13. Decbr. 1894.

h.     Ane Erine Klitgaard, f. 7. Septbr. 1896.

i.      Thora Klitgaard, f. 20. Maj 1898.

j.      Isach Dusenius Klitgaard, f. 31. Decbr. 1900.

3.     Juliane Marie Sophie Klitgaard, f. i Grindsted 25. Decbr. 1857, død i Amerika i Juni 1913,
gift med Sønderjyden Murer Hans Glyssing og
siden med Thyboen Christen Spangberg. Mælkeforretning i Chicago.

Børn:

a.       Cathrine Klitgaard, f. i Visby 2. Juli 1885,
g. 1909 med forh. Kaptain Alexander Neergaard f. i Nyborg 19. Septbr. 1859
 (Søn af General, forh. Krigsminister Johan Valdemar Neergaard og
Hustru Anna Marie Hermandine Spethmann). Jordemoder i Salby pr. Mesinge.

Børn: 

1.    Johan Valdemar Neergaard, f. i Heltborg 16 Jan. 1910.

2.    Anna Marie Neergaard,  f. i Styvel  i Hvid bjerg 4. Marts 1912.

b.     Hans Glyssing, f. i Amerika, omtr. 25 Aar gl.

4.     Ludvig Christian Müller Klitgaard, f. i Visby 7. Septbr. 1861,
gift i Hurup 1888 med Karen Margrethe, Gravesen, f. i Hurup 12. Juni 1864,
Tricotagehandler i Hurup.

Børn:

a.     Graves Nielsen Klitgaard, f. i Heltborg 10. Novbr. 1890.

b.     Cathrine Sophie Klitgaard, f. i Heltborg 24. Juli 1892, død 1917,
gift 1913 med Lærer Ejnar H. Kaae i Ejstrup, f. i Nyborg 1887.

c.     Kirstine Klitgaard, f. i Heltborg 7. Febr. 1894.

d.     Peder Christian Klitgaard, f. i Hurup 7. Septbr. 1895.

e.     Sigrid Christine Klitgaard, f. i Hurup 12.  Marts 1898.

f.     Johannes Klitgaard, f. i Hurup 3. Decbr. 1899..

g.     Othilie Dorthea Klitgaard, f. i Hurup 26. Jan. 1904.

h.     Nidolf Frode Klitgaard, f. i Hurup 28. Juli 1905.

5.    Carl Emil Erhardt Klitgaard, f. i Visby 8. Jan. 1864,
gift i København 1895 med Caroline Louise Meyer, f. i Assens l. Novbr. 1864. 
Malermester i København.

6.    Harald Valdemar Vilhelm Klitgaard, f. i Visby 30 Aug.1866,
gift i Randrup 1891 med Inger Cathrine Christensen,
 f. i Randrup 8. April 1871. Skomagermester i Heltborg,
fra 1901 Depotarbejder ved Aalborg Privatbaner. Boer i Aalborg. 2 Børn:

a.     Peder Christian Nielsen Klitgaard, f. i Heltborg Juli 1892.

b.     Cecilie Cathrine Klitgaard, f. i Heltborg 26. Juli 1898.

7.    Magdalene Kirstine Klitgaard, f. i Visby 23. Febr. 1869, død i Amerika 5. Septbr. 1895,
gift i Amerika med Bødker Peter Jensen, f. 9. Maj 1864.

 Barn: 

a.    Jens Peter Jensen, Amerika 31. juli 1894. Tømrer.

8.     Frederik Carl Christian Klitgaard, f. i Visby 16. Maj 1870,
gift 1899 i Thisted med Dorthea Christophersen, f.
i Thisted 25. Juli 1876. Assistent ved Aalborg Privatbaner fra 1898. Børn:

a.    Frank Richard Sigismund Klitgaard, f. i Nørresundby 18.  Febr. 1901.

b.    Gunnar Sigvald Aggerholm Klitgaard, f. i Aalborg 28. Decbr. 1903.

e.    Ebba Ragnhild Aggerholm Klitgaard, f. i Aalborg 5. April 1906.

9.     Peder Christian Legind Klitgaard, f. i Visby, 30. Maj 1871,
gift i Aadum 1899 med Maren Pedersen, f. i Madum 9. Febr. 1874. Købmand i Borris. Børn:

a.     Ane Marie Klitgaard, f. i Sønderfelding 20. Febr. 1901. Adoptivbarn.

b.     Sophie Amalie Klitgaard, f. i Houen 20. Marts 1911.

c.     Agnes Nicoline Klitgaard, f. i Houen 5. Juli 1912.

10.          Nicoline Nielsine Klitgaard, f. i Visby 6. Oktbr. 1872,
død i Hurup 1. Juni 1912, gift i Villerslev 1907 med Enkemand Peter Jensen,
 f. 9. Maj 1864 (se foran Nr. 7 samme Slægtled og Linie).  Bødker i Hurup. 

 Barn:

a.    Rudolph Arne Leopold Jensen, f. i Hurup 15.Decbr. 1909.

11.     Peder Sofus Aggerholm Klitgaard, f. i Visby 25.  Novbr. 1873,
død i Hurup 1899, gift i Snedsted 1897 med Nicoline Petrine Nielsen,
f. i Snedsted  21. Septbr. 1875, død i Thisted 1899.

12.     Anders Aggerholm Klitgaard, f. i Visby 1. Aug.. 1877,
gift i København 1900 med Marie Sørensen, Malermester i Los Angeles i Californien.

Børn:

a.     Ib Klitgaard, f. 14. Septbr. 1900.

b.     Marie Klitgaard, f. 8. Novbr. 1911.

 

 

Slægtled X Linie F. Mads Aggerholm, f. i  Søndbjerg 19. April 1836, 
død i København 9. Juni 189,
gift 1874  med Antonie Elisabet Ponsaing Reumert,
Datter af Sognepræst i Sorterup A. B. C. Reumert og Hustru Anna Christine Ponsaing.
Grosserer i København.  Børn:

1.    Svend Aage Alexander Reumert Aggerholm, f. i Aarhus 19. Januar 1875,
gift i Holstebro 1903 med Skuespillerinde Ellen Abrahams, f. i København 11. April 1882,
 Datter af Arkitekt Ch. S. J Abrahams og Hustru Vilhelmine Petersen. 
Skuespiller og Direktør for Odense Theater.

 Barn:

a.       Anne Dorthe Aggerholm, f. 14. Oktbr. 1914 i København.

2.    Axel Ejnar Reumert Aggerholm, f. i København 5. Maj 1877,
gift 1. Gang i Amerika 1902 med Anne Marie Caroline Hansen af Perth Amboy,
2. Gang i København 1911 med Agnes Rigmor Julie Bistrup,
f. i Rønne 10. Novbr. 1890, Datter af Konsul Bistrup og Hustru Rønne.
Blomsterhandler i København. l Barn af første Ægteskab.

a.       Niels Aage Lorents Aggerholm, f. 1903 i Perth Amboy.

3.         Kaj Reumert Aggerholm, f. i København 19. April 1878,
adopteret af Købmand C. A. Reumert med Navn: Kaj Aggerholm Reumert.
Gift 1. Gang i Nordamerika med Emma Landgren. Ægteskabet opløst
. 2. Gang i Lima 1918 med Genoveva E. Gonzalez.
 Boer i Lima. Børn af l. Ægteskab fødte i Nordamerika.

a.       Kaja Margaret, f. 1901, gift 1918 med Carl Holger Kølhede i Cerro de Pasco, Peru.

b.       Emma, f. 1903.

c.       John, f. 1907.

4.     Ellen Reumert Aggerholm, f. i Frederiksberg 6. Oktbr. 1879,
 gift samme Sted 1908 med Tømrermester Hans Hvenegaard,
 f.10 Oktober 1880 paa Ølundgaard, Skeby Sogn. Boer i København. 2.

Børn:

a.       Ip Aggerholm Hvenegaard, f. i Præstø 19. Marts 1909.

b.       Tony Aggerholm Hvenegaard, f. i København 24. Juli 1914.

4.         Kaja Reumert Aggerholm, født i København 1. Maj 1881,
 gift 1900 i Baranquilla med Frederik Jakobsen,
f .i Lemvig 10.  Marts 1867, Konsul og Købmand i Bogotà i Columbia. 

 Børn, f. i Bogotà:

a.       Elsita Flora Antonia Jacobsen, f. 11 Decbr. 1902.

b.       Antico Jacobsen, f. 3. Febr. 1904.

c.       Carlitos Jacobsen, f. 24. Juli 1908.

d.       Kajite Alice Jacobsen, f. 16. Juli 1911.

 

 

Slægtled X Linie G. Ludvig Preetzmann Aggerholm,

født i Søndbjerg 23. Aug. 1840, gift i København med Elisa Vilhelmine Bertelsen,
Enke efter Købmand Thykier i Grenaa, f. 19 Juli 1844, død i Svendborg  6. Novbr. 1917. 
Apotheker i Kolding, død i Juni 1907. 
Begge Ægtefæller jordede paa Holmens Kirkegaard i København.

7 Børn:

1.    Ludvig Preetzmann Aggerholm, f. i Sæby, Løve Herred 19.  Decbr. 1874,
 cand. pharm. Konsul og Købmand paa Haiti.
Gift 1 Gang med Lestelle Danielsen af St. Thomas, f. 4. Febr. 1884,
død i København 18. April 1908. Gift 2. Gang 1912 med Renée Hüttenot.

2.    Elith Preetzmann Aggerholm, f. i Sæby 27. Maj 1876.  Forsikringsselskabs-Direktør i Køberhavn.

3.    Ove Preetzmann Aggerholm, f. i Sæby 6. Marts 1878. Grosserer i Kristiania.
Gift 1. Gang med Sigrid Røllig fra Helsingfors, f. 4. Febr. 1877 (Ægteskabet opløst),
gift 2. Gang 1916 med Sigrid Jewel Brun.


2 Døtre af 1. Ægteskab:

a.       Tove, f. 12. Septbr. 1903.

b.       Irma, f. 22. Juli 1905.

4.     Eva Preetzmann Aggerholm, f. i Sæby 30.  Septbr. 1879,
gift 1. Gang med Kunstmaler Poul Friis Nybo (Ægteskabet opløst). 
Gift 2. Gang med spansk Kunstmaler Daniel Vasquez Diaz.
f. i Sevilla 14. jan. 1880. Boer i Sevilla.

1 Søn af 2.Ægteskab:

a.       Rafaello Aggerholm Vazquez Diaz, f. 24.Jan. 1911.

5.     Bjarne Preetzmann Aggerholm, f. i Slagelse 16. Decbr. 1881.
Købmand paa Haiti. Gift 1915 i Caracas i Venezuela med Carmen Leonor Estevea,
død 22. Maj 1918.

6.     Inge Preetzmann Aggerholm,  f. i Sæby 6. juli 1884. Ugift.

7.     Jon Preetimann Aggerholm, f. i Sæby 1. April 1886, Gift 1908. Mekaniker i Kristiania.

1 Barn:

a.       Renée Ruth Aggerholm, f. 6. April 1917. 

 

 

 

 

Slægtnavnet Preetzmann.

 

Slægtled I.

 

Caspar Josva Preetzmann
skal efter Tradition være kommen hertil fra Norge.
Han blev Aar 1703 viet i Hjardemaal Kirke til Anne Lauridsdatter Koch,
der blev begravet den 9. Decbr. 1737, 57 Aar gl.
Hun var ifølge Skifte 1702 Datter af Laurids Jensen Koch,
Ejer af St. Oddersbøl, og Hustru Mme Anna Sørensdatter [Guldager]
Caspar Preetzmann var Selvejer af Oddersbølgaard i Hjardemaal Klit.

De havde 9 Børn, alle fødte paa Oddersbølgaard.

1.    Niels Guldager Preetzmann, db. 25. Marts 1704,boede i Stagstrup i Thy og
senere paa Mors; død før 1784.

2.    Erich Zacharias Preetzmann, db. 14. Oktbr. 1705. Se Slægtled II Linie A.

3.    Christopher Preetzmann, db. 29.  Novbr. 1706.

4.    Laurids Koch Preetzmann, db. 20.  Febr. 1710. Se Slægtled II Linie B.

5.    Osval Margrethe Preetzmann, db. 29.  Marts 1712, begr 6. April 1784,
gift 1749 med Skoleholder Claus Langemark af Boddum. Ingen Børn.

6.    Johannes Preetzmann, db. 8. Juli 1714. - Se Slægtled II Linie C.

7.    Abraham Preetzmann, db. 2. Maj 1717.

8.    Anne Zizille Preetzmann, db. 13. Juni 1720,
 gift 1745. med Degn i Veggerby Poul Christensen Thaarup
 begr. 11. Septbr. 1785, 69 Aar gl.


 5 Børn, fødte i Veggerby:

a.       Christen, f. 2. Juli 1746.

b.       Mariane, f. 10. Decbr. 1747. 

c.       Anne Cathrine, f. 18. maj 1744.

d.       Friederiche Anne Sophie, f. 7. Aug 1751.

e.       Christine Marie, f. 11. Juli 1754.

9.     Isaach Preetzmann, db. 9. Maj 1723. Se Slægtled II Linie D.

 

 

Slægtled II Linie A. Erich Zacharias Preetzmann, 

db. i Hjardemaal 14.  Oktbr. 1705, begr. s. St. 22.  April 1772,
gift i Viksø 1730 med Margrethe Nielsdatter Hesseldahl,  
 begr. 14. Febr. 1796, 87 Aar gl. Boede først i Viksø, senere Ejer, af St. og Lille Oddersbøl.

3 Børn:

1.         Anne Marie Preetzmann, db. Viksø 3. Febr. 1732,
 begr. 23. Marts 1812, gift.1754 med Christen Drasbech Skipper i Viksø,
begr. 16.  Novbr. 1782, 70 Aar gl.

5 Børn, alle fødte i Viksø:

a.       Kirstine Margrethe, f.  1. Novbr. 1755.

b.       Anne Cathrine, f. 29. Oktbr. 1758.

c.       Karen, f. 20.Januar 1765.

d.       Margrethe,  f. 6. Decbr. 1767.

e.       Erich Zacharias, f. 29. Septbr. 1770.

2.    Anna Cathrine Preetzmann, db. i Viksø 30. Maj 1737, begr. 26. April 1769,
 gift med Gudik Svenningsen, Ejer af Nørhedegaard i Visby, begr. 23. Juni 1789, 60 Aar gl.

2.         Caspar Josva Preetzmann, db. i Viksø 22. Oktbr. 1741, død 4. Maj 1817,
 viet i Klim 1770 til:Karen Svendsdatter, død 3. Novbr. 1821,
 72 Aar gl. Efter Forældrenes Død Ejer af Oddersbølgaard.

Børn, alle fødte paa Oddersbølgaard.

a.       Erich Zacharias Preetzmann, db. 23. Marts 1772, død 3. April 1831;
gift 1 Gang med Anna Nielsdatter Kib, begr. 10.  Decbr. 1805,
30 Aar gl.; gift 2.Gang 1806 med Ingeborg Pedersdatter Krogh af Viksø,
f. 1778, d. 18.  Decbr. 1866. Aar 1804
købte han af sin Fader Oddersbølgaard for 200 Rdl.

3 Børn fødte paa Oddersbølgaard.

1.  Caspar Josva Preetzmann, f. 17 Septbr. 1807, død 8. Oktbr. 1883,
 ugift Ejer af Oddersbølgaard.

2.  Anne Marie Preetzmann, f. 29. Juli 1810.

3.  Marthe Marie Preetzmann, f. 31. Aug. 1813, død 24. Novbr. 1863.
 Levede ugift hos Broderen paa Oddersbøl.

b.Anna Cathrine Preetzmann, db. 10.  Septbr. 1775.

c.       Mariane Preetzmann, db. 5 Febr. 1779,
viet i Hjardemaal 7. Novbr. 1800 til Lars Nielsen Djernæs.

d.       Karen Preetzmann, db. 13. Novbr. 1784, gift med Skipper Niels Pedersen.

1 Søn.

1.  Caspar Josva Preetzmann, f. paa Oddersbøl 12. Novbr. 1813.

e.       Svend Abraham Preetzmann, db. 22. April 1787.

f.       Maren Kirstine Preetzmann, db. 27. Novbr. 1791.

g.       Christopher Ludvig Preetzmann, db. 23. Septbr. 1782, død. 11. Juni 1845,
gift 1824 med Dorthe Pedersdatter, død 4. April 1844, 43 Aar gl

 4 Børn, fødte i Hjardemaal Klit:

1. Karen Marie, f. 28. ug. 1826, død 11. April 1840.

2.  Peder Josva, f. 22. juli 1827; død 29. Novbr. 1827.

3.  Peder, f. 27. juli 1830. 1846 i Handelslære i Thisted, 1847 i Lemvig.

4.  Else Margrethe Preetzmann, f. 4. Maj. 1834. 

 

 

 

 

Slægtled II Linie B. Laurids Koch Preetzmann,

 

db. i Hjardemaal 20. Februar 1710, død 15. Jan. 1782,
 gift med Stine Michelsdatter. Boede i Skiverklit i Hjardemaal.

 2 Børn, fødte i Hjardemaal Klit:

 

1.    Caspar Michael Preetzmann, f.18. Decbr. 1763

2.    Jens Michael Preetzmann, f. 6 Jan.1766

En Af dem begravet, 11 Juli 1773.

 

 

Slægtled II Linie C. Johannes Preetsmann 

db. i Hjardemaal 8. juli 1714, begr. i Ydby 17.juni 1773,
viet i Skjoldborg 14. Oktober 1746 til Anna Villadsdatter, død 12. Novbr. 1772,
47 Aar gl. Student, Degn i Tvolm i Ydby.

10 Børn, alle fødte i Ydby

2.    Villads Christian Preetzmann, f. 29. Jan.1749, død I Aalborg 8. Febr. 1827,
 viet til Christiane Sophie Hedevig von Bertouch
 Datter af Kammerherre, Oberstltnt. Carl Rudolph de Bertouch
 og Ulrikke Catharina Frederikke de Witt, db.
 I  Garnisonskirken 25. Juli 1757, død 31. Jan. 1837.
Han nævnes i Nibe, Kirkebog 1784 som Forvalter, var 1803 Kammerraad,
1807 Justitsraad; 30. Marts 1813 udnævntes han til virkelig Etatsraad,
var indtil 1824 Toldinspektør i Aalborg.

 4 Børn, fødte i Nibe;
kun 2 overlevede Forældrene, nemlig a og d.

a. Caspare Christine Preetzmann f. 1. Aug. 1789. Conventualinde i Gisselfeldt Kloster den 26. Decbr. 1876, begr. i Aalborg.

b.       Carl Rudolph Preetzmann, f. 27. Maj 1791, død 16. Decbr. 1816.
Toldkontrollør i Horsens.

c.       Friederich Christian Preetzmann, f. 10. Oktbr. 1794.

d.       Johannes Preetzmann, f. 21. Decbr. 1792, d. 18. April 1842. Student 1814,
gift 1821 med Elisabeth Birgitte Sehested,
Datter af Kammerherre Holger Sehested til Bjerre, f. i Aalborg 25. Juni 1794,
d. 24. Aug. 1877. Han var Kammerjunker,
 Forpagter af Lille Himmestrup i Lee Sogn, som hans Enke senere ejede.


 6 Børn, alle fødte. paa Himmestrup:

1.  Christian Preetzmann, f. 8. Juni 1821, Student 1842 fra Randers, Candidat 1850; 1853 Kopist Københavns Politi,
1854 Fuldmægtig, 1856 Politiassistent i København, 1863 entlediget
1870 Borgmester, Byfoged og Biskriver i Nibe, Herredsfoged og
Skriver i Hornum Herred, 1879 Birkedommer og Skriver i Aalborg Birk,
Herredsfoged og Skriver i Fleskum Herred.
Gift 1. Gang med Henriette Ginnerup (Ægteskabet opløst).
Gift 2. Gang med Caroline Langballe.

1 Søn af 1. Ægteskab:

a.    Johannes Preetzmann, f. ca. 1855, opholder sig i Finland.

Børn af 2. Ægteskab:

a.  Christian Preetzmann, gift med Ingeniør Jansen, boer i København.

b.  Aage Preetzmann, d. i Aarhus 1914.


  Børn.

2.  Sophus Frederik Preetzmann, f. 18. Jan. 1824, d. 20. Oktbr. 1826.

3.    Bille Edle Caspare Preetzmann, f. 3. Mads  1826.

4.  Christiane Sophie Hedevig Preetzmann, f. 13. Febr. 1828.

5.  Margrethe Christopherine Frederikke Preetzmann, f. 6. Oktbr. 1832.

6.  Sophus Frederik Julius Preetzmann, f. 24. Decbr. 1829, d. 13. Novbr. 1873,
gift 1857 med Caroline Thomasine Marie Flor af Randers, f. 13. Septbr. 1824,
 d. 13. Juni 1914; Ejer af Frisenvold, Ørum Sogn ved Randers.

7 Børn, fødte paa Frisenvold:

a.  Elisabet Birgitte Johanne Caspare Preetzmann, f. 23. Jan. 1858.

b.  Elisabet Birgitte Preetzmann, f. 15. Septbr. 1859.

c.  Johanne.Nicoline Preetzmann, f. 8. Febr. 1861.

d.  Sophus Frederik Julius Preetzmann, f. 7. Novbr. 1862,
gift 1888 med Juliane Marie, f. Honnens de Lichtenberg af Bidstrup.
Jægermester, Ejer af Frisenvold.

 4 Børn,  fødte paa Frisenvold.

1.  Ellen, f. 26.  Aug. 1889

2. Johannes,   f. 11. Septbr. 1891.

3. Frits, f. 30. Oktbr. 1893.

4.  Sophie, f. 4. Decbr. 1895.

e.  Marie Caroline Preetzmann,  f. 15. April 1864. Ugift.

f.   Margrethe Preetzmann, f. 12. Juni 1866.  Ugift.

g.  Christian Caspar Michael Preetzmann, f. 25.Juli 1868,
gift med Helene Caroline Wetche af V. Hornum. Forpagter af Pandum ved Nibe,
senere Ejer af Stranderholm i Aalborg, er nu Ejer af Haslegaard ved Aarhus.


5 Børn:

1.  Karen Margrethe, f. paa Pandum 28. Juli 1898.

2.  Knud, f. paa Pandum 24. Septbr. 1900.

3.  Johanne, f. paa Pandum 7. Jan. 1902.

4.  Sophus Andreas,  f. paa Straderholm 23. Novbr. 1903.

5.  Holger f. paa Stranderholm 7. April 1910.

3.    Christopher Ludvig  Preitzmann, f. 29. Novbr. 1750, d. 17. Decbr. 1833,
gift 1783 med Anna Maren Jensdatter, d. 16. April 1823,
68 Aar gl. Gaardmand i Tvolm i Ydby. 5 Børn, f. i Tvolm.

a.       Johannes Preetzmann, f. 24. Juli 1785, d. 21. Novbr. 1844,
 gift 1818 med Kirsten Christensdatter af Sveigaard, d. 15. Marts 1859, 78 Aar gl. Gaardmand i Tvolm.

 2 Børn, f. i Tvolm:

1. Christopher Ludvig Preetzmann Johannesen, f. 6 Juni 1819, d. 28. April 1889,
g. 14. April 1847 med Anne Marie Pedersen af Sinnerup i Ydby,
 f. 18. April 1826.  Husmand i Tvolm, senere Gaardmand samme Sted.


6 børn, alle født i Tvolm.

a.  Dorthe Kirstine Ludvigsen f. 21. Novbr. 1851, d. 26. juli 1874.

b.  Johannes Ludvigsen, f. 17.  Novbr. 1857.

c.  Ane Margrethe Ludvigsen f. 1ste Decbr. 1860.

d.  Cathrine Ludvigsen, f. 15. April 1863.

e.  Lovise Marie Ludvigsen, f. 28. Decbr. 1866.

f.   Johannes Peter Ludvigsen, f. 29. Decbr. 1854,
g. 7. Aug. 1883 med Marie Larsen. Gaardmand i Tvolm. 4 Børn, f. i Tvolm

1.  Ane Marie Ludvigsen f. 5. Novbr. 1883

2.  Christopher Ludvig Preetzmann Ludvigsen, f. 15.  Septbr. 1885..

3.  Lars Christian Ludvigsen, f. 22. April 1887.

4.  Anders Ludvigsen, f. 24. April 1889.

2.  Anders Christian Jjohannesen, f. 31.  Aug. 1822,
 g. 28. Oktbr. 1851 med Mette Marie Michelsdatter i Vestervig. Husmand,
Snedker, senere Gaardmand i Ydby og fra 1854 i Gettrup Sogn i Thy.

2 Børn, f. i Gjettrup:

a.  Christine Marie Christiansen, f. 27. Marts 1860.

b.  Johanne Petrea Christiansen, f. 9. Marts 1864.

b.       Anna Ludvigsdatter Preetzmann, f. 1.8. Novbr. 1787,
 d. 7. juli 1830, gift 1815 med Ungkarl Christen Madsen
der var Kromand og Gartner i Tvolm.

6 Børn, f. i Tvolm.

1.  Helene Christensdatter, f. 18.  Septbr. 1816.

2. Mads Christensen, f. 7. Septbr. 1818.

3.  Birgitte Christensdatter, f. 1. Aug. 1820.

4.  Ane Kirstine Christensdatter, f. 24.April 1822, d. 27. Novbr. 1839.

5.  Carl Theo Christensen, f. 1. Juli 1824.

6.  Peder Christensen, f. 30. Oktbr. 1826

c.       Ane Marie Ludvigsdatter Pretzmann, f. 15 Febr. 1790,
d.. 25. Novbr.1837 med Ungkarl Jens Madsen,
 Søn af Gaardmand Mads Povelsen af V. Ulsted, Vestervig Sogn.
 Han var Husmand, Snedker og Uhrmager og boede i Tvolm, sidst i Holmgaard i Ydby.

d.       Margrethe Ludvigsdatter Preetsmann, f. 26.  Decbr. 1792,
 d. 30. Novbr 1875 som Aftægtskone i Hampensøe.
 Gift 1.Gang med Christen Erslev.
Ejede senere en Gaard i Bryrup, hvor hun levede.som Enke.
Gift 2. Gang 1839 med Johannes Lundsgaard, d. 27. April 1874;
Sognefoged, Kromand Gaardmand i Harnpensøe i Nørre Snede.


1 Søn af 1ste Ægteskab.

1.  Carl Christian Christensen, f. i Tvolm 17. Septbr.  1817.

e.       Else Ludvigsdatter Preetzmann, f. 23. Marts 1797,
gift med Lærer i Søndbjerg, Peder Aggerholm
 (se Stamtavlen over den Aggerholmske Slægt. Slægtled X).

4     Anna Kirstine Preetznmann, f. 6. Aug. 1752, d. 30. April 1825,
 g. 10. Novbr. 1774 med Degnen Anders Kiærch af Tvolm i Ydby.

5.    Mariane Preetsmann, f. 6. Juni 1754, d. 7. Novbr. 1830.

6.    Elisabeth Sophie Preetzmann, f. 1. Novbr. 1756, gift med Toldkontrolør Gantzel af København.

7.    Abraham Larsön Preetzmann, f. 5.Aug. 1759, d. i Aalborg 12. Aug. 1820,
 1. Gang 1804 med Johanne Marie Speitzer, Datter af Kancelliraad Speitzer i Aalborg,
 begr. 16. Oktbr. 1805, 27 Aar gl.,
 g. 2. Gang med Mette Marie From 1810. Købmand i Aalborg.

  1 Datter af 1ste Ægteskab:

a.  Ane Margr. Lund, f. i Aalborg 7. Oktbr. 1805.

8.    Isach Preetzmann f. i 19. Oktbr. 1760, d. 28. Decbr. 1837,
 g. 1797 med Ane Margrethe f. Hovedstup,
 en Datter af Proprietær Hovedstrup paa Kongensgaard i
Nørre Nissum, d. i Vestervig 16 Decbr. 1844, Forvalter paa Irup 1784-97.

 Ejer af Sejersbøl I Vestervig. Kystbefalingsmand, Forligelseskommissær.

2 Døtre.

a.             Ane Preetzmann, f. paa Vejlegaard i Vestervig 5. Novbr. 1798,
død i Taabel 13. Febr. 1864.

b.       Oline Christiane Preetzmann,. f. i. Sejerslev 23. Decbr. 1802,
d. 7. januar 1869, gift i Ydby 1846 med Skrædder Frederik Vinding af Taabel, f. 1807.

9.    Cathrine Sophie Preetzmann, f. 11 Oktbr. 1761, d. 13. April 1832 som Ejer af et Hus i Tvolm.

10.   Magdalene Preetzmann, f. 16. Januar 1763.

Slægtled II Linie D. Isaach Preetzmann,
db. i Hjardemaal 9. Maj 1723, d. 23. Oktbr.1764,
g. 1754 med Magdalene Sørensdatter Bech, d. 6. Septbr. 1764, 37 Aar gl. Skoleholder,
fra 1760 Degn i Sjørring.


 2 Børn:
1.     Caspar, Josva Isaachsen Preetzmann, f. i Sjørring, db. 27.Juli 1755,
d. i Løgsted ved Løgstør 21. Maj 1829,
g. 1792 med Karen Marie Thomasdatter Rold af Vindblæs
 d. 6. Marts 1853, 88 Aar gl. skoleholder i Vindblæs, senere i Løgsted.

4 Børn
:

a.       Magdalene Caspersdatter Preetzmann, db. i Vindblæs 30. Maj 1793,
 g. 1. Gang 4. Novbr. 1814 med Christen Jensen af Skalborg,
g. 2. Gang 17. Maj 1828 med Mikkel Jensen Farstrup af Vilsted.

3 Børn af 1.Ægteskab:

1.  Søren Christensen, f. i Løgsted  28. Marts 1816.

2.  Niels Christensen, f. i Løgsted 6. April 1819.

3.  Peder Christensen, f. i Løgsted 13. April 1823.

b.       Anne Dorthe Caspersdatter Preetzmann, db. i Vindblæs 15. Oktbr. 1795,

 g. 19. April 1824 med Jeppe Jensen af Øster Ørbech. 

c.       Isach Caspersen Preetzmann, db. i Løgsted  2. Novbr. 1805, død 23. Decbr. 1880,

 g. med Johanne Jensdatter, d. 5 Decbr. 1873. Husmand og Murermester i Løgsted.

b.            Anne Ssophie Caspersdatter Preetzmann, db. i Løgsted, 29. Decbr. 1808,

 g. 17. Novbr. 1837 med Tømrermester Ole Christian Christensen af Raunstrup,

Søn af Christen Olesen af Tollerupgaard.

3 Børn
:

1.  Christen Olesen, f. i Løgsted 24. Decbr. 1840.

2.  Maren Cathrine Olesdatter, f. i Løgsted 7. April 1844,

3.  Jens Peter Olesen, f. i Løgsted 4. Juni 1847.

2.    Anne Severine Dorthea Preetzmann, f. i Sjørring 3. Novbr. 1762, d. 17. Novbr. 1763. 

MÆRK:

Lærer Peter Aggerholm Nielsen af Søndbjerg har under 23. Decbr. 1905,
 aaet sig meddelt et Øvrighedsbevis, der giver ham og hans Børn Ret til at bruge Familienavnet,
Aggerholm. Han er ikke i Familie med den Slægt, som næværende Stamtavle angaar.
 

Iflg. "Leksikon over danske familier",
København MCMXXVII omtales der både en Agerholm Slægt I og en Agerholm Slægt II.

Om II står der bl.a.:
"Denne familie er muligvis beslægtet med familien Agerholm I.
Eskil (Agerholm) havde foruden sønnen Jonas Agerholm til Rosborggaard (1723-1783)
en anden søn Peder Eskilsen (Agerholm), om hvem man kun ved, at han i 1762
sad fængslet på Munkholm.
Hans søn er toldbetjent i København Christen Pedersen Agerholm (1762-1807),
der i sit ægteskab med Anne Borg blev fader til Abraham Agerholm født i København 1790,
oberstløjtnant, kommandant i Korsør Fæstning, R. af Dbg. Død København 1865.
Gift 1823 med Christiane Holst, født i København 1804. Død ssts. 1889"
Etc. etc. med yngre slægtled"

Munkholm er jo i Norge. Så der er den norske forbindelse jo nok?

 

 

Opdateret d. 14.11.2014